REGULAMIN AKCJI „Masz chrapkę na babkę?”

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Zasady Akcji (zwane dalej „Zasadami”) określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji „Masz chrapkę na babkę?”
 2. Organizatorem Akcji jest firma Poczta Tortowa. Słodkości z dowozem z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Kościelnej 13, 44-264 Jankowice, Polska,  tel: +48 607 140 891, e-mail: pocztatortowakontakt@gmial.com, zwana dalej „Organizatorem” .
 3. Niniejszy Regulamin Akcji (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział w akcji (dalej zwanych „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.
 4. Akcja organizowana będzie za pośrednictwem Internetu – na Fanpage’u w serwisie społecznościowym Facebook (zwany dalej: „Serwis Facebook” lub „Facebook” lub „Fanpage), na terenie Polski.
 5. Akcja, organizowana za pośrednictwem Fanpage’a, nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani bezpośrednio związana z Serwisem Facebook.

2 Przebieg Akcji

 1. Akcja rozpoczyna się wraz z opublikowaniem Postu na Fanpage`u oraz Instagramie w dniu 09.05.2024. r. roku o godz. 15:00 i trwa do odwołania.
 2. Możliwość wyrażenia chęci otrzymania boxu ze słodyczami będzie odbywać się na Facebooku, Instagram będzie jedynie platformą informującą o Akcji.

3 Warunki uczestnictwa w akcji

 1. Uczestnikiem akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywny profil w Serwisie Facebook.
 2. Akcja skierowana jest do społeczności lokalnej oraz mieszkańców z ościennych miast.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz możliwość odebrania boxu w podaną niedzielę osobiście.

4 Zasady uczestnictwa w Akcji

 1. Akcja będzie rozgrywana na zasadzie kto pierwszy ten lepszy.
 2. W każdy czwartek będzie zamieszony post na Facebooku i Instagramie o Akcji i od tego momentu należy skomentować Post ustalonym przez organizatora hasłem. Na Instagramie będzie Post o Akcji oraz w komentarzu link aktywny przekierowujący na Facebooka gdzie należy zostawić komentarz. Osoby, które skomentują Post na Funpage’u w Serwis Facebook będą brać udział w Akcji. Natomiast osoby, które skomentują Post informujący na Instagramie nie będą brać udziału w Akcji.
 3. Akcja jest bezpłatna, za box ze słodyczami organizator nie pobiera żadnych należności.
 4. Każda osoba pełnoletnia może jedynie raz wziąć udział w Akcji.

5 Zasady przyznawania boxów i ich odbioru

 1. W każdym boxie znajdzie się mix różnych słodyczy z oferty Poczta Tortowa. Słodkości z dowozem, Organizator decyduje jakie słodycze będą w boxie.
 2. Organizator decyduje ile sztuk słodyczy będzie w boxie ( nie mniej niż 3, nie więcej niż 4 sztuki).
 3. Organizator decyduje ile boxów wprowadzi do Akcji każdej niedzieli.
 4. Organizator przyznaje boxy tym osobom, które jako pierwsze skomentowały Post na Funpage’u w Serwis Facebook ( w zależności od ilości dostępnych boxów, tylu osobom zostaną przyznane boxy)
 5. Odbiór odbywa się osobiście w każdą niedzielę ( do odwołania) od godziny 8:00 – 10:00. przy ul. Kościelnej 13, 44-264 Jankowice.

6 Postanowienia dodatkowe

 1. Boxy ze słodyczami należy przechowywać w lodówce.
 2. Słodycze należy skonsumować do 24 h od odbioru.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do zasad bhp oraz niewłaściwego przechowywania produktu.

7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Funpage’u w Serwis Facebook i Instagram.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię środków komunikacyjnych w szczególności za funkcjonowanie portalu społecznościowego Facebook, Instagram oraz za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem, których Uczestnicy biorą udział w Akcji.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
 4. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Akcji z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru boxu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z przyznawaniem boxów. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Akcji w całości.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Niezastosowanie się Uczestnika akcji do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Akcji.