Serwis i sklep internetowy pocztatortowa.com.pl, prowadzony przez KLAUDIA NOGŁY z siedzibą w Jankowicach, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.pocztatortowa.com.pl, (zwany dalej „Poczta tortowa. Słodkości z dowozem”) przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady przetwarzania zbieranych przez poczta tortowa.com.pl danych oraz ich gromadzenia, dostępu a także sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 
Poniżej określone zasady pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm).
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze sklepu internetowego poczt tortowa.com.pl.

I Definicje
 
Serwis i sklep internetowy poczta tortowa.com.pl, prowadzony przez KLAUDIA NOGŁY z siedzibą w (44-264) Jankowice, przy ul. Kościelnej 13, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.pocztatortowa.com.pl, (zwany dalej „Poczta tortowa. Słodkości z dowozem”) przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady przetwarzania zbieranych przez Poczta tortowa. Słodkości z dowozem danych oraz ich gromadzenia, dostępu a także sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

II Postanowienia ogólne
 
Administratorem danych osobowych jest KLAUDIA NOGŁY z siedzibą w (44-264) Jankowice, przy ul.Kościelna 13, właściciel sklepu internetowego pocztatortowa.com.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedającym”.
Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
Administrator danych nie sprzedaje, nie udostępnia oraz nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Kupującego bez jego wyraźnej i dobrowolnie wyrażonej zgody.
Administrator ma prawo to uczynić jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu uprawnionego do złożenia wniosku.
Jedynie za zgodą Kupującego podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
Dokonanie przez Kupującego zakupu w sklepie pocztatortowa.com.pl wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 r. z późn. zm.). Informacje te służą do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (rachunek lub faktura). W związku z powyższym sklep pocztatortowa.com.pl jest uprawniony do powierzania zebranych dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Sprzedający oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.). oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia a w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody mogą być wykorzystane również w celach wykonywania marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług Administratora danych.

III Zakres i cel zbieranych danych
 
W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać swoje dane umożliwiające kontakt z nim, a szczególności:
-adres email
-imię
-numeru telefonu kontaktowego
Oraz dane solenizanta:
-imię
-możliwe uczulenia
-adres dostawy
-data doręczenia
Wszelkie dane podane przez Kupującego w Zamówieniu lub w kreatorze znajdującym się na stronie Sklepu, będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Sprzedający informuje, że chroni dane osobowe Kupujących będących przedsiębiorcami w zakresie, w jakim Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nie zastrzega jawności, w szczególności w zakresie danych wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 2013, nr 0 poz. 672).
Kupujący może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego danych w postaci adresu poczty elektronicznej.
Kupującemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r, poz. 922 ze zm.) lub w przypadku, gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. W takim wypadku Sprzedający może pozostawić w zbiorze danych imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego korzystania osoby w celach objętych sprzeciwem.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Kupujących, które mogą być pomocne przy:
-diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
-tworzeniu analiz statystycznych, w szczególności polegających na określeniu, z jakich miejsc notowano najwięcej odwiedzin,
-administrowaniu zbiorem danych,
-udoskonalaniu rozwiązań zastosowanych w Sklepie.

IV Rodzaje i cel wykorzystywanych Cookies
 
Stosowane przez Administratora danych Cookies są bezpieczne dla urządzeń Kupujących. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Kupujących wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Kupujących i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Kupującemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator danych wykorzystuje cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Kupujących i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Kupujących. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupujących.
Kupujący ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
Administrator danych wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
konfiguracji serwisu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
– rozpoznania urządzenia Kupujących oraz ich lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
uwierzytelniania Kupujących w serwisie i zapewnienia:
– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych.
realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Kupujących i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Kupujących na strony internetowe Serwisu;
analiz i badań oraz audytu oglądalności:
– tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
5. Administrator danych usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach :
– prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube,
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem,
narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
– prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Zamawiających z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
– zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com,
– wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.pl, Instagram.pl
 
V Warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies
 
Kupujący może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Kupujących. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Kupujących. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r., poz. 243) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 
VI Postanowienia końcowe
 
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedający, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Sprzedającego nie mogą naruszać praw Kupującego.
Kontakt z pocztatortowa.com.pl oraz wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
30.05.2022

Współpracujemy z narzędziami Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować, w jaki sposób korzystasz i oddziałujesz z naszą stroną internetową poprzez metryki behawioralne, mapy ciepła oraz zapisy sesji, celem poprawy i promocji naszych produktów/usług. Dane dotyczące korzystania ze strony są gromadzone przy użyciu plików cookie pierwszej i trzeciej strony oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Dodatkowo, wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny, celów związanych z zapobieganiem oszustwom/bezpieczeństwem oraz reklamą. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Microsoft zbiera i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź oświadczenie o prywatności firmy Microsoft.